* Informacje podane na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, w związku z tym, mimo że treści prezentowane na tej stronie zostały przygotowane z możliwie największą starannością, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych na tej stronie informacji. Korzystanie z treści tej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

CLP to rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) (WE) nr 1272/2008. Stanowi ono uzupełnienie rozporządzenia REACH i zapewnia jasne przekazywanie informacji pracownikom i konsumentom na temat zagrożeń związanych z chemikaliami za pomocą etykiet zawierających standardowe oświadczenia i piktogramy.

Rozporządzenie CLP opiera się na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska, a także swobodny przepływ substancji, mieszanin i produktów.

Rozporządzenie CLP od dnia 1 czerwca 2015 r. jest jedynym obowiązującym w UE przepisem prawnym dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin.

Klasy zagrożeń w rozporządzeniu CLP dotyczą zagrożeń fizycznych, zagrożeń dla zdrowia i środowiska oraz innych zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia człowieka

Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra: kategoria 1, 2, 3, 4

Działanie żrące/drażniące na skórę: kategoria 1A, 1B, 1C i 2

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu / działanie drażniące na oczy: kategoria 1 i 2

Działanie uczulające na układ oddechowy lub skórę, kategoria 1

Działanie rakotwórcze: kategoria 1A, 1B i 2

Działanie mutagenne: kategoria 1A, 1B i 2

Działanie szkodliwe na rozrodczość: kategoria 1A, 1B i 2

Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe: kategoria 1, 2 i 3

Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie przewlekłe: kategoria 1 i 2

Działanie toksyczne na narządy docelowe: kategoria 1 i 2

Zagrożenie spowodowane aspiracją: kategoria 1

Zagrożenie dla środowiska

W przypadku klasyfikacji środowiskowej kryteria zawarte w rozporządzeniu CLP odnoszą się do:

 • zagrożenia stwarzanego przez substancje/mieszaniny dla środowiska wodnego:

Zagrożenia dla środowiska wodnego

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego: kategoria 1

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego: kategoria 1, 2, 3, 4

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu / działanie drażniące na oczy: kategoria 1 i 2

Działanie uczulające na układ oddechowy lub skórę, kategoria 1

Działanie rakotwórcze: kategoria 1A, 1B i 2

Działanie mutagenne: kategoria 1A, 1B i 2

 •  zagrożenia stwarzanego przez substancje/mieszaniny dla warstwy ozonowej:

  Substancje klasyfikuje się jako stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, jeżeli dostępne dowody dotyczące ich właściwości oraz ich przewidywanego i obserwowanego losu i zachowania w środowisku wskazują, że mogą one stwarzać zagrożenie dla struktury lub funkcji stratosferycznej warstwy ozonu.

Zagrożenia fizyczne

Zagrożenia fizyczne

Materiały wybuchowe: materiały wybuchowe niestabilne, oraz materiały wybuchowe podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Gazy łatwopalne: kategoria 1, 2

Wyroby aerozolowe łatwopalne: kategoria 1, 2

Gazy utleniające: kategoria 1

Gazy pod ciśnieniem: gaz sprężony, gaz skroplony, gaz skroplony schłodzony, gaz rozpuszczony

Ciecze łatwopalne: kategoria 1, 2, 3

Ciała stałe łatwopalne: kategoria 1, 2

Substancje i mieszaniny samoreaktywne: typ A, typ B, typ C, typ D, typ E, typ F, typ G

Ciecze piroforyczne: kategoria 1

Ciała stałe piroforyczne: kategoria 1

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się: kategoria 1, 2

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne: kategoria 1, 2, 3

Ciecze utleniające: kategoria 1, 2, 3

Ciała stałe utleniające: kategoria 1, 2, 3

Nadtlenki organiczne: typ A, typ B, typ C, typ D, typ E, typ F, typ G

Działanie korodujące na metale: kategoria 1

Po sklasyfikowaniu danej substancji lub mieszaniny, o zidentyfikowanych zagrożeniach należy poinformować pozostałych uczestników łańcucha dostaw, włącznie z konsumentami.

W rozporządzeniu CLP ustalono szczegółowe kryteria dotyczące elementów oznakowania: piktogramów, haseł ostrzegawczych i standardowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, określających sposoby zapobiegania, reakcje oraz sposób przechowywania i utylizacji substancji dla każdej klasy i kategorii zagrożenia.

Piktogramy

Zagrożenia dla zdrowia:


GHS06

Toksyczność ostra kat. 1, 2, 3


GHS05

Działanie żrące na skórę
Poważne uszkodzenie oczu


GHS07

Działanie drażniące na skórę/oczy
Działanie uczulające na skórę
Toksyczność ostra kat. 4
Działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe kat. 3


GHS08

Rakotwórczość
Działanie mutagenne
Działanie szkodliwe na rozrodczość
Działanie uczulające na drogi oddechowe
Działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 1, 2
Zagrożenie spowodowane aspiracją

Zagrożenia fizyczne:


GHS01

Wybuchowe


GHS02

Łatwopalne
Samoreaktywne
Piroforyczne
Nadtlenki organiczne
Samonagrzewające się
Uwalniające gazy w kontakcie z wodą


GHS03

Utleniające


GHS05

Działające korodująco na metal


GHS04

Gazy pod ciśnieniem

Zagrożenia dla środowiska:


GHS09

Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1
Przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1, 2


GHS07

Zagrożenie dla warstwy ozonowej kat. 1

Hasła ostrzegawcze

Hasła ostrzegawcze stosowane w oznakowaniu w CLP to:

NIEBEZPIECZEŃSTWO i UWAGA.

Przypisywane są na podstawie dokonanej klasyfikacji substancji lub mieszaniny.

Zwroty H i P

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H): zgodnie z art. 21 rozporządzenia CLP na etykiecie powinny znaleźć się także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia. Zwroty H przypisane są danej klasie i kategorii zagrożenia, opisują rodzaj zagrożenia wywołany przez substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie. Zwroty H rozpoczynające się:

 • od cyfry 2**: dotyczącą zagrożeń fizycznych (np. H 222 – Skrajnie łatwo palny aerozol),
 • od cyfry 3**: dotyczą zagrożenia dla zdrowia człowieka (np. H 312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą),
 • od cyfry 4**: dotyczą zagrożenia dla środowiska (np. H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne).

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P): zgodnie z art. 22 rozporządzenia CLP na etykiecie powinny znaleźć się także zwroty wskazujące środki ostrożności, które zalecają środki służące zmniejszeniu lub zapobieganiu szkodliwym skutkom dla zdrowia człowieka lub środowiska wynikającym z narażenia na substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie podczas jej stosowania lub unieszkodliwiania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności pogrupowane są w rozporządzeniu CLP na:

 • ogólne (zaczynają się od cyfry 1**, np. P 102 – Chronić przed dziećmi),
 • dotyczące zapobiegania (zaczynają się od cyfry 2**, np. P 232 – Chronić przed wilgocią),
 • dotyczące reagowania (zaczynają się od cyfry 3**, np. P 331 – Nie wywoływać wymiotów),
 • dotyczące przechowywania (zaczynają się od cyfry 4**, np. P 402 – Przechowywać w suchym miejscu),
 • dotyczące usuwania (zaczynają się od cyfry 5**, np. P 501 – Zawartość/pojemnik usuwać do.....).

Co zmieniło CLP?

Zaostrzono i zwiększono kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin. Zwiększyło to ilość produktów, które należy znakować. Przykładem tego są produkty, nasze mieszaniny pochodzące z olejów węglowodorowych. Wiele z nich należy klasyfikować w „Kategorii zagrożenia dla działania toksycznego spowodowanego aspiracją Kategoria 1”, ponieważ podniesiono wartość lepkości kinematycznej w 40 oC z 7 do 20,5 mm2/s. W związku z tym wszystkie oleje, których lepkość kinematyczna jest równa lub niższa niż 20,5 mm2/s są znakowane piktogramem  i hasłem ostrzegawczym NIEBEZPIECZEŃSTWO.

Wiele mieszanin dotychczas stosowanych, które nie były sklasyfikowane jako niebezpieczne, obecnie ze względu na zaostrzenie wymagań są klasyfikowane jako żrące lub drażniące. Dotyczy to w szczególności koncentratów cieczy do obróbki metali.

Wykorzystano materiały dostępne na stronie internetowej  https://clp.gov.pl/clp/pl