* Informacje podane na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, w związku z tym, mimo że treści prezentowane na tej stronie zostały przygotowane z możliwie największą starannością, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych na tej stronie informacji. Korzystanie z treści tej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

REACH to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (WE) nr 1907/2006. To najważniejszy akt prawny w zakresie chemikaliów, obejmujący, co do zasady wszystkie substancje występujące samodzielnie bądź w mieszaninach lub w wyrobach do zastosowań przemysłowych, profesjonalnych lub konsumenckich. Z tego względu rozporządzenie REACH wywiera wpływ na większość gałęzi przemysłu i ma zastosowanie do większości przedsiębiorstw w UE.

REACH ustanawia normy w zakresie bezpieczeństwa chemikaliów. Producenci i importerzy muszą dowieść, w jak sposób można bezpiecznie stosować substancję wprowadzaną przez nich do obrotu oraz poinformować swoich klientów o środkach kontroli ryzyka. Przekazywanie informacji w ramach łańcucha dostaw jest zadaniem wszystkich podmiotów, aby zapewnić bezpieczne stosowanie. Jeżeli ryzyka nie można kontrolować, władze mogą ograniczyć stosowanie substancji lub poddać ją obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

CO WYNIKA Z ROZPORZĄDZENIA REACH?

Na rynku UE nie mogą występować substancje, które nie zostały zarejestrowane w ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów).

Rejestracja

Tytuł II rozporządzenia REACH

Każde przedsiębiorstwo, które wytwarza lub importuje substancję w jej własnej postaci, w mieszaninach lub – w niektórych przypadkach – również w wyrobach w ilości przekraczającej tonę rocznie, bez względu na to, czy jest to substancja stwarzająca zagrożenie, czy też nie, musi zarejestrować substancję w ECHA, w przeciwnym razie nie może jej wprowadzać do obrotu w UE: zasada „brak danych, brak obrotu”.

Ocena

Tytuł VI rozporządzenia REACH

ECHA weryfikuje zgodność wszystkich informacji w dokumentacji rejestracyjnej i sprawdza wszystkie zawarte w niej propozycje przeprowadzenia badań w celu uniknięcia niepotrzebnych badań na zwierzętach. Państwa członkowskie oceniają substancje pod kątem konkretnych obaw dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska.

Udzielanie zezwoleń

Tytuł VII rozporządzenia REACH

Tę procedurę wprowadzono w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka związanego z występującymi w obrocie substancjami wzbudzającymi największe obawy. Służy ona zastąpieniu chemikaliów wzbudzających duże obawy bezpieczniejszymi alternatywami, o ile to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.

Ograniczenia

Tytuł VIII rozporządzenia REACH

Niektóre substancje lub mieszaniny, które stwarzają niedopuszczalne ryzyko, mogą być całkowicie zakazane na rynku UE (np. azbest), mieć ograniczenia dotyczące konkretnych zastosowań (np. ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) lub mieć  ograniczenia dotyczące stężenia substancji (np. w produktach konsumenckich, na przykład oponach, odzieży czy biżuterii). Jeżeli dane zastosowania zostały ograniczone lub substancja jest zakazana na rynku UE, konieczne jest jej zastąpienie.

Wykorzystano materiały dostępne na stronie internetowej https://reach.gov.pl/reach/pl