* Informacje podane na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, w związku z tym, mimo że treści prezentowane na tej stronie zostały przygotowane z możliwie największą starannością, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych na tej stronie informacji. Korzystanie z treści tej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

BPR - (Biocidal Products Reglamentation) to rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (UE) 528/2012. Rozporządzenie dotyczy udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, które są używane w celu ochrony ludzi, zwierząt, materiałów lub wyrobów przed szkodliwymi organizmami, takimi jak szkodniki lub bakterie, dzięki wykorzystaniu działania substancji czynnych wchodzących w skład produktu biobójczego. Celem rozporządzenia jest usprawnienie funkcjonowania rynku produktów biobójczych w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska naturalnego.

Wszystkie produkty biobójcze muszą uzyskać zezwolenie przed ich udostępnieniem na rynku, a substancje czynne zawarte w tych produktach biobójczych muszą być dopuszczone do stosowania w określonej grupie produktów.

W Polsce aktem prawnym regulującym stosowanie środków biobójczych jest Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych Dz.U. 2002 Nr 175 poz. 1433. Organem odpowiedzialnym za wydawanie pozwoleń na funkcjonowanie na rynku polskim środków biobójczych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Produkty biobójcze są sklasyfikowane w IV kategoriach i 23 grupach uwzględniające ich zakres i szczegółowe przeznaczenie.

Środki biobójcze stosowane w naszych mieszaninach należą do Kategorii II - Produkty konserwujące i Grupy 13 - Produkty do konserwacji płynów w obróbce metalu.

Co się zmieniło?

Nie wystarczy stosować zarejestrowane środki biobójcze. Trzeba śledzić prawodawstwo i spełniać nowe wymagania. 1 grudnia 2018 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. W związku z wprowadzoną zmianą niektóre substancje biobójcze powszechnie dotychczas stosowane w cieczach do obróbki metali z dniem 1 grudnia 2018 roku należy traktować jako rakotwórcze. Stosowanie cieczy obróbkowych zawierających te biocydy będzie wymagało zachowania szczególnych środków ostrożności i nadzoru prawnego.